Home > Artists > Malyshko, Mykola > Strokes

Read more

Artwork name: Strokes

Slideshow Slideshow

1993
110 x 110 cm
(43 1/3" x 43 1/3")
Oil on Canvas

Price: £10800 GBP